EU – Avrupa Birliği Yönetmeliği

Yeni Organik AB Yönetmeliği (EC) 834/07 ve (EC) 889/08 hakkında Kısa Bilgi

1. Giriş

1 Ocak 2009’dan itibaren, 834/2007 sayılı AB Konsey Yönetmeliği, temel kuralları ve standartları sağlarken, AB Komisyon Yönetmeliği (EC) 889/2008 daha fazla ayrıntı içermektedir. Bu sonuncusu ayrıca “uygulama kuralı” olarak adlandırılır. Genellikle, Reg. (EC) 834/07’e atıfta bulunduğumuzda dolaylı olarak Reg. (EC) 889/08’den de bahsederiz.

2. Yapı

BaşlıkYön.  834/07MaddeBaşlıkYön.  889/08Madde
IAmaç, Kapsam ve Tanımlar1,2IGiriş1,2
IIHedefler ve Prensipler3-7IIÜretim ve i şleme kuralları3-56
IIIÜretim Kuralları8-22IIIEtiketleme57-62
IVEtiketleme23-26IVKontrol63-92
VKontrol (Kont, Sert.)27-31VSon ve geçiş koşulları93-97
VIÜçüncü ülkelerle ticaret32-33Ekler I – XV
VIISon ve geçiş kuralları34-42.... 

Standardın iyi bilinen bazı bölümlerini nerede bulabilirsiniz?:

Yeni yönetmelik

 834/07889/08
Geçiş kurallarıMad. 17Mad. 36 – 38
İzin verilen gübreler ve toprak düzenleyicileri Ek I
İzin verilen bitki koruma ürünleri Ek II
İzin verilen tarımsal olmayan içerikler ve işleme  yardımcıları Ek VIII
İzin verilen organik olmayan tarımsal içerikler Ek IX
TohumlarMad. 12(1)(i);Mad. 45
Tohum veri tabanı Mad. 48
İthalatMad. 32,33;Mad. 81-85
Yön. 1235 /08

3. Değişen bazı detaylar

 Eski yönetmelikYeni yönetmelik
3.1 Etiketleme   
%95’den az organik içerikli ürünlerin etiketlenmesi

Organiğe yalnızca içerik listesinde referansEski yönetmelikte olduğu gibi, böyle ürünler
organik referansını ürün etiketinde de ğil
yalnızca içerik listesinde belirtebilir (bakınız
aşağıda örnek)

 Tarımsal içeriklerin en az %70’inin organik olması
Minimum yüzde yok: organik içerikler içeren
her çok içerikli ürün, bunlara içerik listesinde
atıfta bulunabilir – yüzde çok küçük olsa bile.
 Kalan %30’un yalnızca Ek
VI.C’den olması
Organik olmayan tarımsal içerikler için bir
kısıtlama yoktur ( GDO ve iyonize
radyasyonun yasaklanması hariç).
 Tarımsal olmayan katkı
maddeleri ve işleme
yardımcılarının yalnızca Ek
VI.A ve B’ye uygun olması
Tarımsal olmayan katkı maddeleri ve işleme
yardımcıları ile ilgili kısıtlamalar aynıdır
(bakınız Ek VIII).
  Aynı içerik hem organik hem konvansiyonel
kaynaklı kullanılamaz.
Lütfen unutmayın: “organik
kahvaltı gevreği” ya da
“organik meyveli gevrek”
yazılamaz! Organik logo
kullanılamaz!
Johnson’s
Breakfast
Cereals
İçerikler:
-Yulaf %32
-Buğday patlağı %15
-Mısır gevreği %18
-Dondurulmuş kuru elma %8*
-Dondurulmuş kuru çilek %7*
-Kuru üzüm %5
-Glukoz şurubu %10
-Bal %5*
*Organik sertifikalı
Kontrol kuruluşu: BG-BIO-04
Organik etiketlerde
resmi AB organik
logosunun kullanımı
Gönüllü20’un ortalarından itibaren AB içinde üretilen
ürünler için zorunlu olacaktır. Logo kullanılan
yerlerde, ürünün “EU üretimi”, “EU dışında
üretim” ya da karı şık olarak belirtilmesi
zorunludur. “EU üretimi” ürünler için tarımsal
içeriğin en az %98’i AB üye ülkelerinde üretilmiş
olmalıdır.  
Sertifikasyon
kuruluşu kod
numarası
Farklı ülkeler için tek değil Tek: Ülke kodu – “Bio” (ya da eşanlamlı) – Kod
(örn. Bulgaristan: BG – BIO – ..)
3.2 İthalat  
Üçüncü ülkelerden ithalatYa “eşdeğer kontrol sistemi” olan ülkelerden

Ya da tek tek ithalat lisansları ile.
o “Eşdeğer üçüncü ülkeler” listesi hala aynıdır (Arjantin, Avustralya, Kosta Rika, Hindistan, İsrail, Yeni Zelanda, İsviçre)

o AB dışındaki “üçüncü ülkeler” de faaliyet gösteren organik sertifikasyon kuruluşlarının AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekecektir. Komisyon, üçüncü ülkelerde “uygun” (Madde 32) ve “eşdeğer” (Madde 33) üretim için onaylanan sertifikasyon kuruluşlarının listesini oluşturacaktır.

o Bu listeler yayınlandıktan sonra, bireysel ithalat lisanslarına başvuran ithalatçıların prosedürleri kaldırılacaktır.

o “Eşdeğer” sertifikasyon için onaylanan sertifikasyon kuruluşlarının listesi 2010’dan itibaren, “uygun” sertifikasyon için 2012’den itibaren yürürlükte olacaktır.
3.3 Kapsam  
Su ürünleri  , deniz
yosunlarının toplanması,
mikroalgler, vs.
Dahil değil“Organik” sertifikalandırılabilir ancak
detaylı üretim kuralları hala eksiktir.
Balıkçılık, vahşi hayvanların avlanması,
toplanması
Dahil değil• Hala dahil değil
•   Bununla birlikte çok içerikli ürünler için gerek
 ürün etiketi gerekse içerik listesinde yabani
 hayvan eti ya da balık içerdiği, aşağıdaki
 durumlarda belirtilebilir:
 o   Balık ya da yabani hayvan eti ana  içerik olduğunda
 o   Diğer tarımsal içerikler organik  sertifikalı olduğunda
 o   Katkı maddeleri Ek VIII ile uyumlu  olduğunda
Lütfen unutmayın: bu istisnai
durumda, ürün %95’den az
organik içeriğe sahip olsa da,
ürün etiketinde organiğe atıfta
bulunmasına izin verilir!
Harry’s Deer
with Organic
Vegetables

 
İçerikler:
-Geyik eti %60
-Domates püresi %20*
-Biber %5*
-Soğan %10*
-Zeytin yağı %5*
*Organik menşeili
Kontrol kuruluşu: BG-BIO-04
ŞarapŞarap yalnızca “organik üzümlerden
üretilmi ştir” olarak
sertifikalandırılabilir.
“Organik şarap” sertifikasyonu için detaylı
kurallar 2009 yılı içinde beklenmektedir . Bu
süre içinde eski kurallar geçerlidir.
MayaYalnızca GDO’suz olması gerekir.“Organik maya” sertifikasyonu için detaylı
kurallar 2009 yılı içinde beklenmektedir . 2014
yılından itibaren maya bir “tarımsal içerik” olarak
kabul edilecek ve bu nedenle organik sertifikalı
olması gerekecektir.
BalmumuBazı AB otoritelerine göre balmumu organik sertifikalandırılamaz. Balmumu sertifikasyonu artık yönetmelik
tarafından değerlendirilmektedir.
Evcil hayvan mamasıDurum net değildiAB Komisyonu spesifik kurallar oluşturana kadar,
evcil hayvan mamaları ulusal ya da özel kurallar izlenerek sertifikalandırılabilir.
3.4 İzin verilen / verilmeyen maddeler  
Organik olmayan
tarımsal içerikler
içinde  genetiği
değiştirilmiş
organizmalar (GDO)
GDO’lara izin verilmediğine dair yalnızca genel bir ifade •   GDO için net bir tanım sunuldu.
• Tedarikçiden ürünün GDO’suz olduğunu
 belirten bir beyan almak yeterlidir (kalite
 güvence açısından, bazı durumlarda en iyi
  prosedür bu olmayabilir)
 • Yön. (EV) 1830/03’e atıfta bulunarak, e şik
  değeri %0,9’u organik ürünler için de
  resmen kabul edildi. Bu eşiğin altında GDO
  izleri içeren ürünler GDO’suz olarak
 değerlendirilebilir.
Tarımsal olmayan
katkı maddeleri ve
işleme yardımcıları
içinde GDO’lar
GDO’lara izin verilmediğine dair yalnızca genel bir ifade Şimdi açıkça yasaklandı
Birçok gübre ve
bitki koruma ürünü
Yalnızca sertifikasyon kuruluşundan
onay aldıktan sonra kullanılabilirdi
Artık kullanım için özel yetkiler gerekli değildir.
Bununla birlikte çiftçi ek gübrelemeye (temelde
toprak veya yaprak analizi yoluyla) ihtiyaç  olduğunu belgelemek zorundadır. Ancak, çiftçiler tarafından yeni ticari gübreler veya bitki koruma ürünleri kullanmadan önce,  eksiksiz bir teknik veri  dokümanını sertifikasyon kuruluşuna sunulması
 önerilir.
Organik olmayan
çiftliklerden hayvan
gübresi
* “Ekstansif hayvancılıktan”
kısıtlama olmadan
* “Entansif hayvancılıktan”
yalnızca kompostlanmış
* “Fabrika üretiminden” izin
verilmez
Sadece “fabrika üretiminden ” gübrelere
verilmez. Diğer kısıtlamalar kaldırıldı – bu
nedenle, entansif (fabrika dışı çiftçilik)
hayvancılıktan bile hayvan gübresi taze
kullanılabilir. Bununla birlikte, “fabrika
çiftçiliği”nin yasal bir tanımı hala eksiktir.
Hayvan gübresinden maksimum 170 kg N /
ha geçerli olmaya devam etmektedir
Metaldehit
(salyangoz kontrolü
için)
Kapalı tuzaklarda izin verilirArtık izin verilmez
  1. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik (AB) 2018/848

Birkaç yıl süren tartışmalardan sonra yeni Yönetmelik (AB) 2018/848 30 Mayıs 2018 tarihinde yayınlandı. Bu Yönetmelik, Yön. (EC) 834/2007, (EC) 889/2008 ve (EC) 1235/2008’in yerini alacak ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlü ğe girecektir.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik yalnızca, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin sorumlu olduğu temel standarttır. Birçok detay Avrupa Komisyonunun sorumlu olduğu “devredilen yasalar” ile 2019 yılı içinde tanımlanacaktır.

KAYOS müşterilerimizi ilgilendiren değişiklikler hakkında sizlere zamanında bilgi verecektir.

Şu an için sizleri, bu temel standartta belirlenmiş birkaç değişiklik hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

  • Yeni Yönetmelik grup sertifikasyonu için kuralları tanımlar. Yani gelecekte, grup sertifikasyonuna yalnızca üçüncü ülkelerde değil, ayrıca AB içinde de izin verilecektir.
  • Ticaret anlaşması olan ülkeler hariç, yeni Yönetmelik ayrıca üçüncü ülkeler için de bağlayıcı olacaktır. Sertifikasyon kuruluşlarının AB dışındaki ülkeler için  “eşdeğer kurallar” oluşturmasına izin verilmeyecektir.
  • Toprakla yakın bağlantıdaki bitkiler konsepti yeni yönetmelik ile yürürlüğegirecektir.Kaplar içindeki bitkiler için yalnızca birkaç istisna olacaktır.
  • (Organik olmayan) doğal aromaların kullanımı kısıtlanacaktır.
  • Organik işlemede izin verilen temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin bir kısıtlı listesi olacaktır.
  • Risk-temelli sertifikasyon yaklaşımı daha da sıkılaştırılacaktır. Diğerlerinin yanında, çok düşük riskli müteşebbisler için kontrollerin aralığının 24 aya uzatılmasına izin verilecektir.

2. Organik Ürünlerin Avrupa Birliği’ne ithalatı/ihracatı

Şu anda Yönetmelik (EC) 1235/2008 düzenli olarak yıl da iki kez güncellenmektedir. Bu Yönetmelik, TRACES sisteminin ilgili detayları da dahil olmak üzere organik ürünlerin

üçüncü ülkelerden ithalatının prosedürlerini tanımlar.

Yönetmelik  (AB)  2018/1584  2018  Ekim  ayı itibariyle  Yön.  (EC)  889/08’de  bazı değişiklikler yapmıştır:

3.  İzin verilen gübreler ve bitki koruma ürünleri ile ilgili değişiklikler (Ekler I ve II)

Xylite (Ksilit) artık toprak düzenleyici olarak onaylanmıştır (Ek I). Xylite (şeker ksilitol ilekarıştırmayınız!) linyit kömürü madenciliğinden elde edilen bir yan üründür. “Odun parçalarının ve farklı mineralizasyon derecelerine sahip bazı lifli dokuların fosilleştirdiği ve nispeten iyi korunmuş olduğu linyit yataklarında meydana gelir.” Xylite turba yerine kullanılabilir.

Sarımsak (Allium sativum) ve Söğüt (Salix spp.) kabuğu ekstraktları EkII’de bitki koruma ürünü olarak listelenmiştir.

Ayrıca COS-OGA da bir bitki koruma ürünü olarak onaylanmıştır. “COS-OGA aktif maddesi,

mantar hücre duvarlarında ve kabuklu hayvanların dış iskeletlerinde bulunan bileşenlerden olan kitosan parçaları kompleksi içerir (kitooligosakkaritler, COS), ve bitki hücre duvarları menşeili pektin parçaları (oligogalacturonides, OGA) ile bağlanır.” (van Aubel et al.2014). COS-OGA bitki hastalıklarına, özellikle üzüm ve hıyarda küllemeye, karşı direnç sağlar.

Sodyum Hidrojen Karbonata (NaHCO3; diğer isimleri: Sodyum bikarbonat,kabartma tozu), artık bitki koruma ürünü olarak, yani mildiyu, külleme, elmada karaleke ve depolanan meyvelerde küfe karşı bir fungisit olarak izin verilmektedir.

4. Şarap yapımı için izin verilen ilave maddeler (Ek VIIIa)

Şarabın berraklaştırılması için patates proteini, maya protein ekstraktları ve Aspergillus nigerden elde edilmiş kitosana artık izin verilmektedir.

Aktive edilmemiş maya, maya otolizatlarına ve maya kabuklarına artık izin verilmektedir. Bu konu uzun zamandır gribölge olarak durmaktaydı.

Şarap üretiminde “kullanım” için maya mannoproteinleri ve Aspergillus niger’den elde edilmiş Kitosan da onaylanmıştır.

5. Özel tüketici grupları gıdaları için katkı maddeleri (çoğunlukla bebek mamaları, Mad. 27(1)) AB kanunu tarafından yasal olarak gerektirdiğinde, belirli tüketici grubu gıdalarına artık mineraller (iz elementler dahil), vitaminler, amino asitler ve mikrobesinler eklenebilir. Buözellikle bebek mamaları için geçerlidir.

6. Arıcılık malzemelerinin temizliği

Organik arıcılıkta artık çerçevelerin, kovanların ve tarakların temizlik ve dezenfeksiyonu için Sodyum Hidroksite (NaOH) izin verilmektedir.

7. Hayvancılık için 2020’ye kadar uzatılmış muafiyetler

Yumurta üretimi için 18 haftalık yaşa kadar konvansiyonel yarka alımı – organik yarkalar mevcut olmadığı sürece – muafiyeti 2020’ye kadar uzatılmıştır.

Toplam yemin kuru maddesinin en fazla %5’ine kadar konvansiyonel protein yemi kullanım izni için de aynı durum geçerlidir (yalnızca domuzlar ve kümes hayvanları için!)