İthalat

Türkiye’ye Organik Gıda İthalatı Gereklilikleri Hakkında Kısa Bilgi

Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve Standardın Yorumuna Göre

(1) Organik Gıda İthalatı:

 • İzlenebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır.
 • İyi bir dokümantasyon sistemi gereklidir.

(2) Organik İthalat İçin Kimlerin Sertifikasyona İhtiyacı Vardır:

Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre; Türkiye’ye organik ürün/yarı mamul /hammadde ithal etmek isteyen tüm müteşebbisler, ithal ürünler yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilmesi halinde yeniden sertifikalandırılmak zorundadır. Burada ithalatçı depolama / işleme faaliyeti gerçekleştirebilir veya bu faaliyetlerin dışında yalnızca alım satım da yapabilir. Her iki durumda da sertifikasyon zorunludur.

(3) TR Yönetmeliği’nde Değişiklikler:

14 Ağustos 2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte; 18 Ağustos 2012 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Madde 32 nin (g) (ğ) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“g) İthal ürünlerin yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilmesi halinde yeniden sertifikalandırılması yapılır.

ğ) İthalatçı ithalat halinde, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak bu kuruluşa verir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yeniden sertifikalandırma yapmak amacıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. Bunlar:

 1. İthalatçının ithalat faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin ülkeye giriş noktası ve ithal edilen ürünlerin depolanmasında kullanılacak binaların uygunluğuyla ilgili detaylı açıklama belgeleri,
 2. Karşı ülkeden alınan ürünün etiketi ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı tercümeleri,
 3. İthalat işleminin nasıl gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihtiyati tedbirleri içeren belgeler,
 4. İthalatçı tarafından kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı ülkenin yetkilendirilmiş kuruluşu tarafından kontrole açık olacağını belirten belgeler,
 5. İlgili partinin miktarı, orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme, ambalajlama, depolama, nakliye işlemlerinin detayları, alıcıları, sertifikaları, ürüne ilişkin yıllık kontrol raporları” dır.

Yine aynı yönetmelik değişikliğine göre; bu yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilerek yeniden sertifikalandırılması yapılan ithal ürünlerde, Ek 10 da belirtilen organik ürünlerde kullanılacak logoların, Türkçe olarak ve 6 mm-40 mm arası boyutlarda kullanılması zorunludur.

(4) Organik ithalat sertifikasyon aşamaları:

 • Öncelikle ilgili yönetmelik gereği ithalat yapmak isteyen müteşebbis, ulusal mevzuat hükümleri gereğince tamamlamakla yükümlü olduğu diğer belgeler ile birlikte Bakanlığın ilgili birimine başvurur.
 • İkinci olarak, ithal edilecek ürünlerin tedarikçilerinin ithal edilecek ülke/ülkelerde organik yönetmelik ve/veya standartlara göre sertifikalı olduğundan emin olunmalıdır.
 • Üçüncü olarak, bu ürünlerin sertifikasyonuna ait ilgili yönetmelik veya standartta yıllık denetim raporlarının “inspection report” alındığından emin olunmalıdır.
 • Ürüne ait orijinal içerik ve etiket bilgileri ilgili ürünlerin sertifikasyonu öncesinde mutlaka talep edilmeli ve yetkilendirilmiş kontrol sertifikasyon kuruluşuna sunulmalıdır.
 • Organik ithal ürünlerin yurtiçinde etiketlenmesinde ise “29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümleri ile Bakanlığın ilgili mevzuatında yer alan hükümlerle birlikte Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili değişikliklerinde belirtilen kurallara uyulur.
 • İthalatçının depolama yapması durumunda Madde 32 – (1) (ğ) bendi (1) de belirtilen belgeleri de diğer belirtilen tüm belgeler ile birlikte yetkilendirilmiş kontrol sertifikasyon kuruluşuna sunması zorunludur.
 • Organik ithal ürünlerin depolanması ve taşınmasında 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümleri ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.
 • Tüm bilgi ve belgelerin müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kontrol-sertifikasyon kuruluşuna teslimi sonrasında denetim organizasyonu yapılır. Denetim (ofis, depo, paketleme tesisi, vb.), belgelerin incelenmesi ve ilgili raporlama işlemini takiben sertifikasyon kararı alınır. Organik ürün ithalatı için Kanun ve yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilmesi halinde, yeniden sertifikalandırılması yapılır ve organik ürün ithalatı için müteşebbis sertifikası düzenlenir.

(5) Organik ithal ürünlerin pazarlanması:

Organik ürün ithalatı için müteşebbis sertifikası alındıktan sonra, ithalatçı ithalat sonrası 15 iş günü içinde, ithal edilen ürüne ait üretici/ihracatçı firmadan ithalatçı firmaya, ithal edilen parti ve miktar için düzenlenmiş fatura, bu faturaya ait üretici/ihracatçı firmanın kontrol sertifikasyon kuruluşu tarafından düzenlenmiş ilgili partinin organik olduğunu gösteren parti ürün sertifikası, taşıma belgesi (CMR vb.) ve yurtiçi girişini gösteren gümrük beyannamesi kopyaları ve giriş yapılan miktara ait stok kayıtları ile birlikte yetkilendirilmiş kontrol-sertifikasyon kuruluşuna bildirir. İlgili ürün için ürün sertifikası düzenlenir.

Aynı süreç ilgili organik ithal ürünün pazarlanması durumunda da geçerlidir. Bu durumda da ithalat yapan müteşebbis ilgili ürünün satışını takiben 15 gün içinde satış miktarını, fatura, irsaliye belgesi ve stok bildirimi ile birlikte yetkilendirilmiş kontrol-sertifikasyon kuruluşuna bildirir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından stok takibi yapılır.


Lütfen yukarıda bahsi geçen bilgilerin, organik yönetmeliğin ilgili kapsamı için gerekliliklerinden yapılmış bir özet olduğunu ve müteşebbisin yönetmelikte belirtilen tüm hükümleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu unutmayınız.

Organik İthalat İçin Standart Kontrol Planı

Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe Göre

Minimum bir gereklilik olarak, organik ithalat kontrol operasyonu aşağıdaki konuları kapsar:

1Gözden GeçirmeOrganik Yönetim Planı ve Uygulamaları.
2Fiziksel KontrolTüm dahili ve/veya sözleşmeli depolama alanlarının/yerlerinin, (mevcut ise) paketleme ünitesinin ve etiketleme ünitesinin yerinde ziyareti şu noktalara odaklanarak gerçekleştirilir: Ürünlerin orijini,Kabulden satışa veya dağıtıma kadar süre gelen tüm süreç boyunca sertifikalı ürünler ile sertifikasız ürünler arasındaki zaman veya mekan ayrımı,İlgili ise temizlik ve zararlı kontrolü prosedürleri,İlgili ise mutlak yasaklı maddelerle ve diğer kirleticilerle temas,Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre etiketleme ve izlenebilirlik.
3KayıtlarDepolama, etiketleme veya paketleme olması durumunda bireysel veya sözleşmeli birimler de dahil organik ürünler ile temas eden tüm ünitelerin çizimleri,Tüm süreci tarif eden, iş akışı (ürünlerin depolanması, etiketlenmesi veya paketlenmesi durumunda),Organik ürün tedarikçilerinin, ithalatın yapılacağı ülkenin organik yönetmeliğine uygun geçerli müteşebbis sertifikaları ve bu sertifikalara ait yıllık denetim raporları,İthal edilecek hammadde/yarı mamül ve mamül organik ürünlerin orijinal içerik bilgileri ve orijinal ürün etiketleri,Organik ürün alımına ilişkin kayıtlar (her ithalat sonrası, ürün satın alım fatura, ilgili faturaya ait ürün sertifikası, gümrük beyannamesi),Ürün kabul prosedürleri ile ilgili kayıtlar,İlgili ise depolama defteri,İlgili ise paketleme protokolleri,İlgili ise zararlı kontrol protokolleri (depolama/işleme üniteleri için),Organik ürün çıkışı hakkında kayıtlar,Muhasebe,Organik ürün tedarikçi listesi.

Lütfen bunların minimum gereklilikler olduğu, gerekli olduğu takdirde, ilave konuların kontrol programına eklenebileceğini unutmayınız.